Class X Toppers

Class - X Toppers

Year 2020-21

                 
                 
   

1.

SANCHIT MAINI

99.8% 

 
   

2.

SADHIL GULATI

99.6% 

 
   

3.

VRINDA VERMA

99.2% 

 
   

4.

SAMIKSHA LAKHANI

99.2% 

 
 

 

Class - X Subject wise Toppers

Year 2020-21

     
     

 

English

 
  SANCHIT MAINI 99
  SAMIKSHA LAKHANI 99
  VRINDA VERMA 99
     
 

Hindi

 
  SADHIL GULATI 100
  VRINDA VERMA 100
     
 

Sanskrit

 
  SANCHIT MAINI 100
  VRINDA VERMA 100
     
     
 

French

 
  AMAY DIXIT 100
  SADHIL GULATI 100
     
     
 

Maths

 
  SADHIL GULATI 100
  DEVANSH GARG 100
  KEVIN BINNY THOMAS 100
  SANCHIT MAINI 100
     
     
 

Science

 
  SADHIL GULATI 100
  SANCHIT MAINI 100
     
     
 

Social Science

 
  SANCHIT MAINI 100
  DEVANSH GARG 100
  SAMIKSHA LAKHANI 100
  AMAY DIXIT 100
  VRINDA VERMA 100
  AYUSH SAWARN 100
  ANOUSHKA AGRAWAL 100
  DIVISHA TANEJA 100
  SRISHTI ANAND 100
     
 

IT

 
  SANCHIT MAINI 100
  DEVANSH GARG 100
  SAMIKSHA LAKHANI 100
  AMAY DIXIT 100
  VRINDA VERMA 100
  AYUSH SAWARN 100
  ANOUSHKA AGRAWAL 100
  DIVISHA TANEJA 100
  SADHIL GULATI 100
  BHAVY JAIN 100
  YUKTI BHALLA 100
  SMRITI MALHOTRA 100
  JONATHAN JOJO THOMAS 100
  KARAN CHIB 100
  JAHNAVI ISRANI 100
  KEVIN BINNY THOMAS 100
  ADITYA YADAV 100
     
 

MUSIC

 
  MISHTI SAXENA 96
  ARYAN DEWAN 96
     
     
 

PAINTING

 
  BHAVY JAIN 100
     
     
PRINCIPAL